Thẻ & Nhãn

10 

Thẻ vị trí ID tại Điểm kiểm tra
MF Thẻ vị trí
ID / Thẻ thẻ MF / HID / Thẻ
NFC

- +