ZK-D100S

1,150,000 

Phát hiện an ninh: Ngăn chặn lấy hàng lậu, như: dao, súng, v.v.
Nhà máy: Ngăn chặn sự mất mát của các tài sản có giá trị.
Khu vực giáo dục: Ngăn chặn sử dụng công cụ gian lận, chẳng hạn như: điện thoại, từ điển điện tử, v.v.

- +