ZKBioHA

10 

Các hệ thống có tính sẵn sàng cao thông thường thường được yêu cầu phải đạt được thông qua việc chia sẻ lưu trữ mang lại thêm chi phí. Với công nghệ phản chiếu dữ liệu thời gian thực và giao thức TCP / IP Ethernet, giải pháp ZKTeco cung cấp phương pháp linh hoạt để cấu hình với hai máy chủ cần chia sẻ lưu trữ để cung cấp khả năng khôi phục thảm họa dữ liệu và liên tục ứng dụng.

- +